• දකුණු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවර ලෙස වැඩ භාරගත් - රංජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා
  • දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය

Our Vision

To be prosperous southern province through a people friendly administrative system.

Our Mission

Our mission is to support the efficient functioning of the development process in the Southern Province, ensuring effective implementation of public friendly decisions and follow-up action to efficiently and effectively resolve the problems faced by the public and the provincial state service and mete out justice by correctly executing the constitutional and executive powers vested upon the Governor.

Southern Province Governors Office Website