ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. - දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.

අපගේ දැක්ම

ජනතා හිතවාදී විශිෂ්ටතම රාජ්‍ය සේවාවක් සැපයීම.

අපගේ මෙහෙවර

ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැවරී ඇති ව්‍යවස්ථාපිත හා ව්ධායක බලතල ක්‍රියාවට නැංවීම තුලින්, මහජනතාවගේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෙතෙක් නොවිසදුණු ගැටළු කාර්යක්ෂමව හා අනලස්ව විසදීම හා සාධාරණත්වය ඉටුකිරීම පළාත තුළ ක්‍රීයාත්මක වන සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමතාවයකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබාදීම පසුවිපරම් කිරීම හා ජනතා හිතවාදී තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් පළාතේ  ජනතාවට උපරිම සේවාවක් ලබාදීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

Southern Province Governors Office Website