ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. - දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.

අපගේ දැක්ම

ජනතා හිතවාදී විශිෂ්ටතම රාජ්‍ය සේවාවක් සැපයීම.

 

 
සුමිත් ජයරත්න මහතා

ආණ්ඩුකාරවර පෞද්ගලික ලේකම්

එම්.සමීර ඩිෂාන් සුරංග මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

නිසංසලා කුමුදුමලී මෙනවිය

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

මාධ්‍ය ලේකම්

තිළිණ ශාමික නල්ලපෙරුම මහතා

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී

ප්‍රදීප් ඉරේෂ් දහනායක මහතා

පුද්ගලික සහකාර

කේ.කේ.මල්ෂා සමන්ජලී මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

බී.ඒ.ජී.අචිනි පියුමාලි මිය

කළමනාකරණ සහකාර

ඩී.ඩබ්.වත්සලා මධුවන්ති මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

දේමුනි දිල්රුක්ෂි මිය

කළමනාකරණ සහකාර

ලෝචන චමිල් ධර්මසේන මහතා

කළමනාකරණ සහකාර

ලක්ෂ්මි විජේසිංහ මිය

කළමනාකරණ සහකාර

මලීෂා වික්‍රමනායක මෙනවිය

කාර්යාල කාර්ය සහායක

සුසන්ත කුමාර ඩයස් මහතා

රියදුරු

ඩබ්ලිව්.පී.මහින්ද මහතා

රියදුරු

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර

Southern Province Governors Office Website