නම්කළ නිලධාරී

 

   දිලේඛා කුඩාච්චි මහත්මිය 

  ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ)

   දුරකථන අංකය: 0912222498

   Fax:  0912229811

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ නිලධාරි

  චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය

  සහාකාර ලේකම් 

   දුරකථන අංකය: 0912222162 

   Fax:  0912229811

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

 RTI-අයදුම්පත්‍ර

තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිවේදනය

Southern Province Governors Office Website