ආයතන අංශය

 

 • පළාත් සභා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්කිරීම හා දිවුරුම් දීම.
 • පළාත් සභා අමාත්‍ය මණ්ඩල වැඩ බැලීම සඳහා පත් කිරීම.
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් පත් කිරීම.
 • පළාත් සභා සැසිවාරයන් කැඳවීම, වාර අවසන් කිරීම.
 • විශ්‍රාමික නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත යලි සේවයේ යෙදවීම.
 • පළාත් සභා අනුමැතියෙන් පසු පරිපූරක ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම.
 • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ගේ නිළධාරීන්ගේ වැඩ බැලීමේ පත්වීම් සහ පාරිශ්‍රමික අනුමත කිරීම.
 • සියලුම නව බඳවා ගැනීම්/ පත්කිරීම් සඳහා අනුමැතිය දීම.
 • බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි හා සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහ අනුමත කිරීම.
 • මධ්‍යම රජයේ චක්‍රලේඛ දකුණු පළාතට අදාල කර ගැනීම හා දකුණු පළාත් සභා කෙටුම්පත් චක්‍රලේඛ අනුමත කිරීම.
 • දීමනා ගාස්තු හා අතිරේක පාර්ශ්‍රමික ගෙවීම් සඳහා අනුමැතිය දීම.
 • චක්‍රලේඛ අදාල කිරීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාදීම.
 • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ගේ නිලධාරීන්ගේ වැඩ බැලීමේ පත්වීම් සහ පාරිශ්‍රමික අනුමත කිරීම.
 • පළාත් මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳ සියළු කටයුතු.
Southern Province Governors Office Website