අංශ

රාජ්‍ය නිළධාරීන් සදහා කරනු ලබන සේවාවන්

ලියන ලද්දේ SP Governor Office on . Posted in අංශ

 

  • පළාතේ ක්‍රියාත්මකවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබදව මතුවන ගැටළුවලදී අවශ්‍ය සහයෝගය සහ සම්බන්ධීකරණය ලබා දීම

 

මහජනතාවට

ලියන ලද්දේ SP Governor Office on . Posted in අංශ

  • පළාතේ මහජනතාවගෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාට ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධව අදාළ ආයතන ‍වෙතින් තොරතුරු ගෙන්වා ගෙන අදාළ නිලධාරීන් කැදවා පරීක්ෂාකර සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම හා තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසු විපරම් කිරිම
Southern Province Governors Office Website