ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

   ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා

   දු.ක. : 0912234578

   ෆැක්ස්: 0912227228

 

 

 

 ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ.)

 දිලේකා කුඩාචිචි මිය

 දු.ක: 0912222498

 ෆැක්ස්: 0912222498 

 

 සහකාර ලේකම්

 චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මිය

 දු.ක: 0912222162

 ෆැක්ස්: 0912229811

 නීති නිලධාරිනි 

 එස්.එ.එන්.ජි.ද සිල්වා මිය

 දු.ක: 0912260940

 ෆැක්ස්: 0912229811

 

 පරිපාලන නිලධාරි 

 දීප්ත දයානන්ද මහතා 

 දු.ක:0912226990

 ෆැක්ස්: 0912229811

 

අංකය

නම

තනතුර

01

 සුසිලා කලංසූරිය මිය

 ප්‍රධාන කළමණාකරණ සේවා නිලධාරී

02

 ෆාතිමා මුලෆර් මිය

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

03

 සන්ධ්‍යා ලක්ෂ්මී මිය

 සංවර්ධන නිලධාරී

04

 එච්.ඒ. හර්ෂනී මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

05

 ලක්ෂී සාරංගා මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

06

 සුරංගි කාංචනා මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

07

 රෙෂ්මි ජයසේකර මෙය

 සංවර්ධන නිළධාරි

08

 තරින්දි ඉලංගසිංහ මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

09

 මනූෂා රුක්ෂානි මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

10

 ඉසුරු ගමගේ මහතා

 සංවර්ධන නිළධාරි

11

 ඒ.කේ.චමිලා මිය

 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

12

 තුෂාරිකා ප්‍රියදර්ශනී මිය

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

13

 දිල්කි චතුෂ්කා මෙන්ඩිස් මිය

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

14

 වයි.ජී.ආර්. ප්‍රසාදිනී මිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

15

 ප්‍රභාත් මධුෂාන් මහතා

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

16

 ඩබ්.ඩබ්.එස්. ද සිල්වා මහතා

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

17

 ඩිලන්ක සඳරුවන් මහතා

 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

18

 තුෂාර සම්පත් මහතා

 රියදුරු

19

 අජන්ත ප්‍රියදර්ශන මහතා

 රියදුරු

20

 ආර්.ජී. දිනේෂ් චතුරංග මහතා

 රියදුරු

21

 ධනුෂ්ක ලක්මාල් මහතා

 රියදුරු

22

 කේ.ටී.එන්.රංගන මහතා

 රියදුරු

23

 රවි මහතා

 රියදුරු

24

 රුවන් කුමාර මහතා

 කාකාස

25

 ඉමේෂා ලොකුගේ මිය

 කාකාස

26

 දිල්හානි නිසංසලා මිය

 කාකාස

27

 පියුමි මදුෂංකි මිය

කාකාස

28

 නීල් සංජය මහතා

 කම්කරු

 

Southern Province Governors Office Website