ස්ථිර කාර්යය මණ්ඩලය

 

 ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

‍ජනාධිපති නීතීඥ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා

දු.ක. 0912234578

ෆැක්ස් 0912227228

 

 

 ආණුඩුකාර ලේකම්

ඩබ්. යූ.පී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා

 

 

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස් අංකය

1.         

ඩබ්. යූ.පී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා

ආණුඩුකාර ලේකම්

0912222498

0912222498

2.       

ඩබ්. ඒ. ජනහිත මහතා

 සහකාර ලේකම්

0912226990

0912234480

3.       

එස්. ඒ. එන්. ජේ. ද සිල්වා මිය

 නීති නිළධාරි

0913097160

0912234480

4.       

කේ. කේ. ජේ. රොෂාන් මහතා

 පරිපාලන නිළධාරි

0914549095

0912234480

5.       

යූ. පී. ඒ. ටී. ජී. මල්කාන්ති මිය

 සංවර්ධන සහකාර

 

 

6.       

දිමුතු කුමාර් මහතා

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

7.       

ලක්ෂී සාරංගා මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

8.       

මිනූ විතානගේ මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

9.       

සුරංගි කාංචනා මිය

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

10.   

රෙෂ්මි ජයසේකර මෙය

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

11.   

ඒ.එම්.ප්‍රසන්න මහතා

 සංවර්ධන නිළධාරි

 

 

12.   

චතුරි අපරැක්ක මිය

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

13.   

වසන්ත ජයලත් මහතා

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

14.   

කේ. ජී. උදේශික ලක්මාල් මහතා

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

15.   

එරංගා උදයංගනී මෙය

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

16.   

දිල්කි චතුෂ්කා මෙන්ඩිස් මිය

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

17.   

චාමර දිනේෂ් කුමාර මහතා

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

18.   

විශ්වාරා කේතකී මෙය

 කළමනාකරණ සහකාර

 

 

19.   

එස්. එම්. සිරාජ්දීන් මහතා

 රියදුරු

 

 

20.   

තුෂාර සම්පත් මහතා

 රියදුරු

 

 

21.   

සෂික විරාජ් මහතා

 රියදුරු

 

 

22.   

මහේෂ් කුමාර මහතා

 කාකාස

 

 

23.   

ලක්මාල් ගමනායක මහතා

 කාකාස

 

 

24.   

රුවන් කුමාර මහතා

 කාකාස

 

 

25.   

ඉමේෂා ලොකුගේ මිය

 කාකාස

 

 

26.   

දිල්හානි නිසංසලා මෙය

 කාකාස

 

 

Southern Province Governors Office Website