ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා

 Tel: 0912234578

Fax: 0912227228 

ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ.)

දිලේකා කුඩාචිචි මිය

 Tel: 0912222498

Fax: 0912222498   

සහකාර ලේකම්

චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මිය

 

 Tel: 0912222162 

ගණකාධිකාරී

වසන්ත රණවක මහතා

 

 Tel: 0913132727  

නීති නිලධාරිනි 

එස්.එ.එන්.ජි.ද සිල්වා මිය

 

 Tel: 0912250940

පරිපාලන නිලධාරි 

දීප්ත දයානන්ද මහතා 

 

 Tel: 0912226990  

පොදු

 

 Tel: 0912234480

Fax: 0912229811

ලිපිනය

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය,

පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

විද්‍යුත් තැපෑල

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

 

 

Southern Province Governors Office Website