ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා

 Tel: 0912234578

Fax: 0912227228 

ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ.)

දිලේකා කුඩාචිචි මිය

 Tel: 0912222498

Fax: 0912222498  

 

සහකාර ලේකම්

චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මිය

 Tel: +94914549095 

Fax: +94912234480 

නීති නිලධාරිනි 

එස්.එ.එන්.ජි.ද සිල්වා මිය

 Tel: +94913097160 

 Fax: +94912234480 

පරිපාලන නිලධාරි 

දීප්ත දයානන්ද මහතා 

Tel: +94912226990

Fax: +94912234480  

ලිපිනය

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය,

පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

විද්‍යුත් තැපෑල

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

 

Southern Province Governors Office Website