දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

දු.ක: 091-2222498

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Southern Province Governors Office Website