අපගේ තොරතුරු

 ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

 ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා

 Tel: 0912234578 

 Fax: 0912227228 

 ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ.)

 දිලේකා කුඩාචිචි මිය

 Tel: 0912222498 

 Fax: 0912222498   

 සහකාර ලේකම් 

 චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසිංහ මිය

  Tel: 0912222162 

 ගණකාධිකාරී

 වසන්ත රණවක මහතා

  Tel: 0913132727  

 නීති නිලධාරිනි 

 එස්.එ.එන්.ජි.ද සිල්වා මිය

  Tel: 0912250940

 පරිපාලන නිලධාරි 

 දීප්ත දයානන්ද මහතා 

  Tel: 0912226990  
 පොදු 

 Tel: 0912234480 

 Fax: 0912229811

 ලිපිනය

 දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය,

 පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

 විද්‍යුත් තැපෑල

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

      

 

Southern Province Governors Office Website