පුවත් සහ සිදුවීම්

පුවත් හා සිදුවීම්

ලියන ලද්දේ SP Governor Office on . Posted in පුවත් සහ සිදුවීම්

දකුණු පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාර ධූරයට අභිනවයෙන් පත්වූ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා නිල වශයෙන් සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම 2019 ජනවාරි 14 දින ගාල්ල, පහළ ඩික්සන් පාරේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදුවිනි.

 

 

 

 

Southern Province Governors Office Website