රාජ්‍ය නිළධාරීන් සදහා කරනු ලබන සේවාවන්

 

  • පළාතේ ක්‍රියාත්මකවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබදව මතුවන ගැටළුවලදී අවශ්‍ය සහයෝගය සහ සම්බන්ධීකරණය ලබා දීම

 

Southern Province Governors Office Website