• පළාතේ ක්‍රියාත්මකවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබදව මතුවන ගැටළුවලදී අවශ්‍ය සහයෝගය සහ සම්බන්ධීකරණය ලබා දීම

 

Southern Province Governors Office Website