• දකුණු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවර ලෙස වැඩ භාරගත් - රංජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා
  • දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය

முகப்பு

Southern Province Governors Office Website