• දකුණු පළාතේ ගුරු සහායකයින් 118 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ පත්වීම් ලබයි...

        දකුණු පළාතේ ධර්මාචාර්ය, ස්වේච්ඡා සහ දෙමළ මාධ්‍ය වතු පාසල් ගුරු සහායකයින් 118 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 පන්තියට බඳවා ගැනීමේ පත්වීම් ලිපි 2019-07-29 දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අතින් ලබා ගත් හ.

         

Southern Province Governors Office Website