• මොරවක කීර්ති අ‍‍බේවික්‍රම ජාතික පාසලේ දී 2019-07-28 දින පැවති 'දක්ෂිණ ජනසෙත' ආණ්ඩුකාරවර ජංගම සේවය දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමාත් සහභාගී වුණා.

ආණ්ඩුකාරවර ජංගම සේවයේ ජනතාවට පවතින ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සදහා ආණ්ඩුකාරවර කාර්‍යාලයෙන් පැවැත් වූ මහජන කුටිය.

ආණ්ඩුකාර ජංගම සේවය‘ ට සමගාමීව පාසල් දරුවන්ට පොත් බෑග් පිරිනමන්නට එක් වූ

Southern Province Governors Office Website