ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථනය උපනගරය පළාත රට
ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය කාර්යාලය 0912222498 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
ආචාර්යය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා ගරු දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර 0912234578 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
එස්. එම්. ජී. කේ. පෙරේරා මැතිතුමා ලේකම් (වැ.බ) 0912222498 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
නීතිඥ තාරක නානායක්කාර මැතිතුමා පුද්ගලික ලේකම් 0912234924 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
නිමල් චන්දු රණසිංහ මහතා සම්බන්ධිකරණ ලේකම් 0912226756 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර මහතා මාධ්‍ය ලේකම් 0912233230 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
ඩබ්. ඒ. ජනහිත මහතා සහකාර ලේකම් 0912226990 ගාල්ල දකුණු පළාත ශ්‍රි ලංකාව
Web Administrator
Retaining Walls Kirkland