රුක්මණිදේවී අනුස්මරණ උත්සවය

රුක්මනී දේවී අනුස්මරණ සංගමය විසින් සංවිධානය රුක්මනී දේවී අනුස්මරණ උත්සවය 2018 ජනවාරි 15 වන දින ටවර්හෝල් රඟහලේදී පැවැත්වුණු අතර එහි විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස රුක්මණී දේවී අනුස්මරණ සංගමයේ නිර්මාතෘ මාධ්‍යවේදී හෙන්රි ප්‍රියශාන්තයන්ගේ ආරාධනයෙන් ගරු දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා සහභාගී විය.

Retaining Walls Kirkland