ගාලු පැරණි හා ක්ලැසික් කාර් හිමිකරුවන්ගේ සමාජයේ විශේෂ හමුව

දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත, විනාශ වී යන පැරණි වාහන වල වැදගත්කම මතුකර ඒවා සංරක්ෂණය කරන්නන් දිරිමත් කිරීමේ අදහසින් කොටුව, ගාලු පුස්තකාලයට අනුබද්ධිතව 2015 වසරේ දී ආරම්භ කරන ලද “ගාලු පැරණි හා ක්ලැසික් කාර් හිමිකරුවන්ගේ සමාජයේ“ විශේෂ හමුවක් හා රථ නිරීක්ෂණයක් පසුගිය පෙබරවාරි 28 වන දින පැවැත්විණ.

Retaining Walls Kirkland