ස්ථිර කාර්යය මණ්ඩලය

එස්. එම්. ජී. කේ. පෙරේරා මහතා - ආණ්ඩුකාර ලේකම් (වැ.බ)

 1. ඩබ්. ඒ. ජනහිත මයා - සහකාර ලේකම්
 2. කේ. කේ. ජේ. රොෂාන් මයා - පරිපාලන නිළධාරි
 3. එස්. ඒ. එන්. ජේ. ද සිල්වා මයා - නීති නිළධාරි
 4. යූ. පී. ඒ. ටී. ජී. මල්කාන්ති මිය - සංවර්ධන සහකාර
 5. දිමුතු කුමාර් මයා - සංවර්ධන නිළධාරි
 6. ලක්ෂී සාරංගා මිය - සංවර්ධන නිළධාරි
 7. මිනූ විතානගේ මිය - සංවර්ධන නිළධාරි
 8. සුරංගි කාංචනා මිය - සංවර්ධන නිළධාරි
 9. රෙෂ්මි ජයසේකර මෙය - සංවර්ධන නිළධාරි
 10. එන්. එච්. එම්. සුලෙයිම් මයා - සංවර්ධන නිළධාරි
 11. ඒ.එම්.ප්‍රසන්න මයා - සංවර්ධන නිළධාරි
 12. චතුරි අපරැක්ක මිය - කළමනාකරණ සහකාර
 13. වසන්ත ජයලත් මයා - කළමනාකරණ සහකාර
 14. කේ. ජී. උදේශික ලක්මාල් මයා - කළමනාකරණ සහකාර
 15. එරංගා උදයංගනී මෙය - කළමනාකරණ සහකාර
 16. දිල්කි චතුෂ්කා මෙන්ඩිස් මිය - කළමනාකරණ සහකාර
 17. චාමර දිනේෂ් කුමාර මයා - කළමනාකරණ සහකාර
 18. විශ්වාරා කේතකී මෙය - කළමනාකරණ සහකාර
 19. එස්. එම්. සිරාජ්දීන් මයා - රියදුරු
 20. තුෂාර සම්පත් මයා - රියදුරු
 21. සෂික විරාජ් මයා - රියදුරු
 22. මහේෂ් කුමාර මයා - කාකාස
 23. ලක්මාල් ගමනායක මයා - කාකාස
 24. රුවන් කුමාර මයා - කාකාස
 25. ඉමේෂා ලොකුගේ මිය - කාකාස
 26. දිල්හානි නිසංසලා මෙය - කාකාස

 

Retaining Walls Kirkland