පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

  1. නීතිඥ තාරක දේශාභිමාන නානායක්කාර මයා - ආණ්ඩුකාරවර පෞද්ගලික ලේකම්
  2. නිමල් චන්ද්‍ර රණසිංහ මයා -  ආණ්ඩුකාරවර සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
  3. මහේන්ද්‍ර හරිශ්චන්ද්‍ර මයා -  ආණ්ඩුකාරවර සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
  4. ගාමිණී කුමාර විතාන මයා -  ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ලේකම්
  5. කමනි අබේවික්‍රම මිය - මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
Retaining Walls Kirkland